WŁAŚCIWY DOBÓR

Sprawa właściwego doboru charakteru i koloru tła i ram oprawnego obrazu należy do obowiązków za¬kładu produkcyjnego (Ramiamia „Domu Książki” we Wrocławiu), który jest dostawcą oprawnych reprodukcji dla Zakładu Obrotu Wydawnictwami Artystyczno-Graficznymi Centrali Księgarstwa w Warszawie. Każda reprodukcja oprawna posiada na odwrocie naklejkę (metryczkę obrazu), zawierającą następujące dane: autor i nazwa obrazu (ew. narodowość), daty ur. i śmierci autora, źródło pochodzenia reprodukcji, producent i przedsiębior­stwo rozprowadzające, rok produkcji, nakład, cena obrazu w zł. Należy pamiętać, ze charakter i kolor ram oraz tła obrazu odgrywają bardzo ważną rolę dla podkreślenia oryginalnych jego cech oraz wydobycia wszystkich walorów.

SZTUKA W ASORTYMENCIE KSIĘGARSKIM

Od szeregu już lat wydawnictwa artystyczno-graficzne wcho­dzą w skład asortymentu księgarskiego i znajdują się w sprze­daży w większości placówek księgarskich „Domu Książki”. Po­nieważ szczegółowe ich omówienie jest tematem innych podręcz­ników, dlatego tu ograniczamy się do wyliczenia ich i krótkiego określenia z punktu widzenia reklamy. Mamy reprodukcje w oprawie i luzem, grafikę w oprawie i luzem (drzeworyty, miedzioryty itp.), teki reprodukcji i albumy. Są to wydawnictwa artystyczno-graficzne w ścisłym tego słowa znaczeniu. Reprodukcje dzieł malarzy polskich lub obcych są różnego formatu. Reprodukcje luzem wymagają oprawy według włas­nego uznania nabywcy.

KONTAKT Z ODBIORCĄ

Podobnie jak w szkole, obraz zawieszony w świetlicy działa swoją stałą obecnością, otwierając rzeczywistość artystyczną dla oczu użytkowników tych lokali. Obcowanie na co dzień ze sztuką to kontakt ze światem piękna i przyzwyczajanie do chętnego przeżywania doznań estetycznych, stanowiących istotne wzbogacenie codziennego życia. Stąd też szczególną rolę odgrywa obraz w mieszkaniu. Jak już wspom­niano, nie każdy może kupować oryginały obrazów, natomiast reprodukcje dzieł wybitnych malarzy polskich i obcych są do nabycia i coraz szerzej wkraczają do naszych mieszkań.Księgarz w swoich kontaktach z odbiorcą, zwłaszcza począt­kującym, jako doradca powinien systematycznie naprowadzać go w stronę tych najistotniejszych korzyści, tj. bogactwa przeżyć estetycznych, wynikających z rozumnego widzenia dzieł sztuki.

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

Jest rzeczą oczywistą, że w zależności od wieku i przygoto­wania młodzieży szkolnej inny musi być rodzaj obrazów. Dla dzieci w przedszkolu i w niższych klasach szkół powszechnych obrazy powinny być barwne i realistyczne, na których wyraźnie „coś” widać i „coś” się dzieje, które zawierają wiele szczegółów odkrywanych przy każdym kolejnym spotkaniu młodego odbior­cy z obrazem. Dla klas starszych powinny być obrazy trudniej­sze oraz tematycznie związane z programem nauczania, pozwa­lające lepiej poznać daną epokę i jej twórców. Obraz ścienny w szkole ‚jest towarzyszem uczniów, podobnie jak obraz w świetlicy czy domu kultury jest towarzyszem wszyst­kich, którzy korzystają z tych lokali.

ORYGINAŁY OBRAZÓW

Stanowią one jedynie artystycznie rozmieszczone elementy malarskiego kunsztu i rze­miosła, które zespolone odpowiednio prezentują widzom wygląd przedstawionej osoby lub przedmiotu oraz zestrajają estetycznie i harmonizują te elementy w dziele sztuki. Oryginały obrazów wybitnych malarzy są bardzo cenne i kosztowne, stąd też większość ich musi znajdować się w mu­zeach. Jest to zrozumiałe, gdy tego rodzaju dzieła sztuki stanowią wartość ogólnonarodową i tylko muzea stwarzają warunki dla oglądania ich i przeżywania przez szerokie rzesze odbiorców, a także zapewniają właściwe przechowanie i konserwację dzieł sztuki.

W NASZEJ ŚWIADOMOŚCI

Wszystko co kolejno odkrywamy w obrazie układa się w naszej świadomości oraz wyodrębnia jasno na tle pozostałych elementów oglądanego obrazu. Świadome wyodrębnienie elemen­tów obrazu, oddzielne ich rozpatrywanie stanowi podstawę este­tycznego przeżycia. Innymi słowy — decydującym momentem przeżywania piękna obrazów jest ich świadome widzenie. Należy pamiętać, że wygląd osoby lub przedmiotu na obrazie różni się od wyglądu rzeczywistego. Jak wiadomo, rysunek skła­da się z wielu rozmaitych elementów graficznych (kreski, kon­tury), które modelują obiekt przedstawiony na obrazie. Nato­miast naturalny wygląd osoby lub przedmiotu tych elementów nie posiada. Plamy, smugi, płaszczyzny kolorowe, jakie malarz umieszcza na obrazie, by odtworzyć wielobarwny wygląd malo­wanego obiektu — nie istnieją w naturze.